Ο Δήμος Βιάννου σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βιάννου, καλεί όσα άπορα άτομα και άπορες οικογένειες επιθυμούν να συμμετέχουν στο  πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται μέχρι την 15η Μαϊου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 ΦΕΚ 414/Β/22-2-2013 κριτήριο επιλεξιμότητας για τους άπορους διαμορφώνεται βάση οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:
Άπορο άτομο με ατομικό εισόδημα 7.200 €
Άπορη Οικογένεια με 2 μέλη 10.700 €
Άπορη Οικογένεια με 3 μέλη 11.520 €
Άπορη Οικογένεια με 4μέλη 14.400 €
Άπορη Οικογένεια με 5 μέλη 17.280 €
Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται  κατά 2.880 €
Στην περίπτωση άπορου ατόμου , που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό  κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω , το εισοδηματικό κριτήριο , προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό. Δικαίωμα υποβολής έχει ο κάθε δικαιούχος με τα ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια και η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει σε ένα μόνο φορέα υλοποίησης του  προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση συμμετοχής που δίνεται από το φορέα
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένη
3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2012
θεωρημένη.
4. Έγγραφα από κρατικούς φορείς υγείας σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας είναι με ειδικές ανάγκες ή προστατευόμενο πέραν των
προβλεπόμενων ηλικιών.
5. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που η οικογένεια έχει μέλη- φοιτητές
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Δήμο Βιάννου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.(Πληροφορίες: στο τηλ 2895340170)
amiras-info.blogspot.gr