ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

29 προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Βιάννου


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ BIANNOY ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2015.

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Βιάννου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Πιστοποιητικό Γέννησης
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία ).
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Υπεύθυνη Δήλωση των υποψηφίων στην οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή
Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Αντίγραφο Λογαριασμού Τραπέζης
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Δημοτική Ενημερότητα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά, λόγω αργιών) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, δηλαδή από 01-04-2015 έως και 15-04-2015.

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

γράψτε μας...

web online camera

Γνωρίστε τον Αμιρά με αυτό το βίντεο

Ένα υπέροχο video με τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης

Η φωτογραφία της βδομαδας!

Η φωτογραφία της βδομαδας!